Poppy Flowery Square Version 2

For ENGLISH version please scroll down.
Hej!
Små rutor som kan användas i en mängder olika projekt. 
Jag har virkat dessa med nål 2,5 mm och i Catona-garn från Favoritgarner.
Jag har använt färgerna 100 (Ljusgul), 264 (Korall) & 222 (Ljusrosa).
'
Förkortningar:
sm - smygmaska
m - maska 
lm - luftmaska
fm - fastmaska
hst - halvstolpe
st - stolpe
dst - dubbelstolpe
rel. bak fm - relief bak fastmaska
rel. bak hst - relief bak halvstolpe
'
Det går att förstora varje bild genom att klicka på dom om du skulle vilja kolla närmare.
Virka 5 lm och slut till en ring med en sm i första lm.
 
Varv 1: Virka 16 st om ringen, slut med en sm i första st.

Varv 2: Virka *1 popcorn av 4 st, 3 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet runt.

Byt färg.
Varv 3: Virka *1 hst i m över popcornet från förra varvet, tag ned för 3 st i m mellan popcornen från varv 2*, upprepa *-* varvet runt.

Varv 4: Virka 1 fm (i hst), 1 fm, 1 fm (nu ska du vara i den mittersta av tre st), 4 lm, 1 sm i fm, *4 fm, 5 lm, 1 sm i fm*. Upprepa *-* varvet runt så att du har sammanlagt 8 lm-bågar.

Byt färg.

 

Varv 5: Börja med *1 fm (mittersta av tre), sedan 4 st om lm-bågen, 1 lm, 4 st till*. Upprepa *-* varvet runt.

Byt färg.

 

Varv 6: Börja i lm (i toppen av ett blad), *virka 3 hst om lm, sedan virkas 1 rel. bak hst, 1 rel. bak hst, 1 rel. bak fm, 1 rel. bak fm. Hö fm mellan bladen, fortsätt sedan med 1 rel. bak fm, 1 rel. bak fm, 1 rel. bak hst, 1 rel. bak hst* - upprepa *-* varvet runt.

Byt färg.

 

Varv 7: Virka *1 fm i varje m, i toppen (i den mittersta hst) virkas 1 picot (3 lm och en sm i första lm)*. Upprepa *-* varvet runt.

Byt färg.

 

Varv 8: Vänd på blomman. Virka 1 fm om fm som du virkat mellan bladen på föregående varv, *virka 5 lm, sedan 1 fm om fm*. Upprepa *-* varvet runt.

Varv 9: Följande virkas om vartannat om lm-bågarna: *6 st i första. 2 st, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 2 st i nästa*. Upprepa *-* varvet runt.

Varv 10: Virka 1 st i varje m, i hörnen virkas 2 st, 1 lm, 2 st.

Varv 11: Upprepa varv 10.Hi!

You can make a lot with just some squares. 

This one I've made with hook 2,5 mm and the yarn Catona from Favoritgarner.

 

I've used colour 100 (Light Yellow), 264 (Coral) & 222 (Light Pink). 
'
Abbrevations:
sl st - slip stitch
st - stitch
ch - chain
sc - single crochet
hdc - half double crochet
dc - double crochet
tr - treble
bp sc - back post single crochet
bp hdc - back post half double crochet
'
Hope you'll like it!
Ch 5 and make a ring with a sl st in first ch.
Row 1: Crochet 16 dc around the ring and finish with a sl st in first dc.

Row 2: Crochet *1 popcorn of 4 dc, ch 3, sk 1*, repeat *-* around.

Change colour.
Row 3: Crochet *1 hdc in the st above the popcorn from last row, crochet 3 dc in the st down between the popcorns in row 1*, repeat *-* around.

Row 4: Crochet 1 sc (above the hdc), 1 sc, 1 sc, (now you should be above the middle dc), ch 5, sl st in the sc, *1 sc each in next 4 st, ch 5, sl st in the sc*. Repeat *-* around.

Change colour.

 

Row 5: Start with *1 sc (in the middle one of 3), then make 10 dc arund the loop-chain*. Repeat *-* around.

Change colour.

 

Row 6: Start in the ch (in the top of a "leaf"), *3 hdc in ch, 1 bp hdc in first, 1 bp hdc, 1 bp sc, 1 bp sc. Sk 1 (the sc between the "leaves"), continue in next with 1 bp sc, 1 bp sc, 1 bp hdc, 1 bp hdc* - repeat *-*.

 

Change colour.

 

Row 7: Crochet *1 sc in every st, in the top (the middle hdc) make 1 picot (ch 3, 1 sl st in first ch)*. Repeat *-*.

 

 

Change colour.

 

Row 8: Turn the flower. Crochet 1 sc around the sc from the last row (the one between the leaves), *ch 5, then 1 sc around the sc*. Repeat *-* around.

Row 9: This row will every other crochet like this: *6 dc around first loop-chain, in next loop-chain crochet 2 dc, 1 tr, ch 1, 1 tr, 2 dc*. Repeat *-* around.

Row 10: Crochet 1 dc in every st, in the corners crochet 2 dc, ch 1, 2 dc.

 

Row 11: Repeat row 10.


Skriv en kommentar

Kommentarer: 0